Onderwijs in Dubai, veiligheid opent deuren voor iedereen.

De verscheidenheid aan onderwijs met een eigen curriculum is het eerste wat opvalt wanneer je je in het onderwijssysteem in Dubai verdiept. Ik bezocht een zogenaamde school area (campus) waar vele landen/culturen en curricula vertegenwoordigd waren. Ongetwijfeld houdt dit direct verband met de grote hoeveelheid buitenlandse werknemers in de stad. Ieder kind is op deze manier in staat het curriculum van de school uit het land van herkomst te blijven volgen. In het kader van inclusie en diversiteit is dit een interessant gegeven. Men leeft met vele culturen en achtergronden bij elkaar. Een vraag die opkomt, is of men mét of naast elkaar leeft.

Dubai is in de afgelopen 50 jaar flink gegroeid.In 2018 waren er volgens het Dubai Statistics Center 3.1 miljoen inwoners.Ongeveer 10 tot 15% van het bevolkingsaantal bestaat uit autochtone inwoners, de rest uit expats. Ongeveer 85% van de expatbevolking (en 71% van de totale emiraatsbevolking) is Aziatisch, met name uit India (51%), Pakistan (16%), Bangladesh (9%) en de Filipijnen (3%). Daarnaast is er een grote Somalische gemeenschap.Een kwart van de bevolking vindt naar verluidt haar oorsprong in Iran. Het Statistics Center kon in 2018 16% van de bevolking (288.000 personen), die in collectieve arbeidsaccommodaties verblijven, niet identificeren op etniciteit of nationaliteit, maar gedacht wordt dat deze groep grotendeels uit Azië komt.

Basis- en voortgezet onderwijs

Voor autochtone bewoners, Emiratis, is onderwijs van 5 tot 15 jaar verplicht en gratis. In veel gevallen biedt dezelfde school basis- en voortgezet onderwijs aan. Leerlingen verblijven dus veelal van 5 tot 15 jaar op dezelfde school. De voertaal op deze openbare scholen is Arabisch, waarbij Engels een belangrijke tweede taal is. 

De lesdagen zijn veelal van 08.00 tot 14.30 uur, inclusief de zaterdag.

Omdat de voertaal binnen het openbaar onderwijs Arabisch is, zijn de scholen minder toegankelijk voor kinderen van expats. Dit heeft de komst van het privéonderwijs is 2010 ongetwijfeld gestimuleerd.

Privéonderwijs

Er zijn 131 particuliere scholen in Dubai, met een grote verscheidenheid aan curricula: Amerikaanse, Britse, Franse, Duitse, Indiase, Pakistaanse, Filipijnse, Russische en voor Internationaal Baccalaureaat. Binnen dit onderwijs is Engels de voertaal. Alle leerlingen van niet-Arabische afkomst moeten Arabische taallessen volgen. Islamitische en Arabische leerlingen moeten tevens Islamitische studies volgen.

Ook het volgen van Nederlands onderwijs is mogelijk. Dit onderwijs sluit aan op de voor het Nederlandse onderwijs geldende kerndoelen. Het zogenaamde LanguageOne is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en valt onder de Inspectie van het ministerie van Onderwijs.

Een privéschool.

HBO en WO

Binnen de speciaal gebouwde vrije zone voor academisch onderwijs bevinden zich een groot aantal buitenlandse universiteiten. Deze zijn allemaal geaccrediteerd. Een voorbeeld hiervan is De Harvard Medical School Dubai Center (HMSDC) Instituut voor Postacademisch Onderwijs en Onderzoek.

Speciaal onderwijs

Dubai heeft een eigen Center for Special Needs (DCSN). Kinderen zijn hier verdeeld in vier groepen: kleuter, academisch, preventief of multi-sensorisch. Iedere groep stelt zijn eigen doelen vast en werkt thematisch. Therapie speelt een grote rol in de ontwikkeling en daarmee het onderwijs van de leerlingen. Er zijn verschillende therapeuten die dagelijks met leerlingen werken om hun vaardigheden te verbeteren. Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie worden op regelmatige basis gepland, afhankelijk van de behoeften van elke leerling. Kunst en muziek vormen ook een integraal onderdeel van het leren en de therapie van leerlingen. Studenten leren schilderen, pottenbakken, deelnemen aan houtbewerking en instrumenten bespelen. Deze verschillende kunstvormen spelen een belangrijke rol bij de fysieke ontwikkeling en het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit rijke aanbod geeft leerlingen op verschillende terreinen de mogelijkheid te excelleren binnen een vakgebied.

Visie

Het DCSN heeft zichzelf tot doel gesteld om de verschillende ontwikkelingsgebieden van leerlingen ‒ het academische, fysieke, sociale en emotionele ‒ aan te spreken en te bevorderen. Dit doet men door middel van kindgerichte activiteiten, ontworpen om individuele leerstijlen te ondersteunen en succes te behalen. De school streeft ernaar de kwaliteit van leven van mensen met speciale behoeften en hun families te verbeteren. Om dit te bereiken, worden de volgende doelen omschreven:

  • Het bevorderen van onafhankelijkheid, productiviteit, empowerment en maatschappelijke participatie. 
  • Het aanbieden van hoogwaardige, effectieve gemeenschapsgerichte programma’s en sociale ondersteuningsdiensten voor individuen en hun gezinnen. 
  • Het bevorderen van de preventie van handicaps door middel van training en publieke bewustwording. 
  • Het bieden van belangenbehartiging, interdisciplinaire training, technische assistentie en het delen van relevante informatie om bovenstaande doelen te bereiken.
 
Dit veelzijdige onderwijsprogramma is niet toegankelijk voor iedereen. Om in aanmerking te komen voor toelating is er een verwijzing van de kinderarts of school nodig. Een andere optie is een privé-school. Het speciaal onderwijs is ingericht volgens het principe van passend onderwijs. Wanneer het programma niet passend is, zoekt de school/het DCSN mee naar een passende plek. 

 

Tot slot

In het kader van inclusie en diversiteit blijf ik achter met vragen over de ogenschijnlijke balans tussen elkaar ontmoeten en toch ook verschillen koesteren. Is er daadwerkelijk sprake van een balans? Er zijn immers verschillen, en die lijken binnen het onderwijs te worden uitvergroot door gebruik te maken van verschillende curricula, die de eigenheid van onderwijs in het land van herkomst van de expats vastzetten als norm. In hoeverre leven we dan mét elkaar? Welke culturele kenmerken zijn er te herkennen in een jonge samenleving als Dubai? Schuilt in het gebruik van een veelvoud aan (internationale) curricula het gevaar van wij/zij-denken en polarisatie die op een bepaald moment omslaat naar scherpte die niet meer bijdraagt aan diversiteit en ontwikkeling?